၀င္ေငြခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာရန္အတြက္ ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ။

Download Income Law